Search form

Revelation 16:5

5Naatu tounamatar harew ana ukwarin eo anowar,

“O a baibatiyen i anababatun gewasin,

O i boun kuma’ama naatu marasika ima, O i turobe Kakafiyi anababatun.

Sabuw baimakiy kubitih i turobe’emaim kusisinaf.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index