Search form

Revelation 17:5

5nakwetanamaim i tur buriburin hikirum,

“Babilon bar merar gagamin

baiwa’an kwanekwan hinah

naatu tafaram wanawanan sinaf kwanekwaneyan hinah.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index