Search form

Revelation 18:10

10Ef yok na’in hinabat, anayabin hibir asir ana bai’akir turin hinab naatu hinarerey hinao,

“Ari! Ari! Babilon bar merar gagamin ebi’akir

ari Babilon bar merar fairin ebi’akir

mar kikimin wanawanan o baikwatutunen ibai.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index