Search form

Revelation 18:19

19Fofob hibow aribuh yan hisusuwa’en, hirerey hibotoutuw hio,

“Ari! Ari! Yababan bar merar gagamin,

riy yan wa kaifenayah nane hin

o biyamaim totobuyoy wairafih himamatar menamaim hin?

Mar kafai wanawanan earuwasair etei sawar.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index