Search form

Revelation 18:2

2 Fanan aumetawat na’in iwow eo,

“Re’eka! Babilon bar merar gagamin i re’eka!

Demon kakafih hai ma’ama efan matar

naatu afiy katokato’iy hai wawa’ir ana efan matar,

mamu kakafih naatu kok uma’ar hai inu’in efan matar

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index