Search form

Revelation 18:21

21 Imaibo tounamatar fairin ofere kabay infoforen ana aumor tomarin bai isaroun erenidun riy yan re naatu eo,

“Babilon bar merar gagamin boro iti na’atube hinarouw nare

naatu boro men kafa’imo tanatita’ur maiye.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index