Search form

Revelation 18:3

3Tafaram etei i ana wine hitom tibikoko’aw,

naatu babin ana baiwa’an kwanekwan wine fokarin hitom ibimnikinikih,

tafaram ana aiwob etei i bairi tibisesebar kwanekwan,

Naatu ef remor tobonayah, tafaram wanawanan i biyanamaim buwih hina guguw wairafih himatar.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index