Search form

Revelation 18:4

4 Iban maiye maramaim fanan tabo anowar eo,

“Kwatit, au sabuw

babin biyanane kwatit,

saise ana kakafin men bairi kwanabaimih, naatu men ana baikwatutunen bairi kwanafaramamih.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index