Search form

Revelation 18:7

7 Bora’ara’aten naatu guguw wanawanan babin ma ebiyasisir,

bai’akir rerey nati na’atube tafan kuya’abar kwitin,

i dogoronamaim eora’ara’at eo,

‘Ayu i aiwob babin, men kwafur babin,

naatu ayu boro men kafa’imo ana rerey.’

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index