Search form

Revelation 18:8

8 Isan imih veya ta boro sawow kakafin natarasum,

feher kakafih, rerey, baimar boro isan namatar,

Naatu i boro wairaf na’arfufufur

anayabin Regah God fairin i babin efufufun.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index