Search form

Revelation 19:2

2 Anayabin i ana baibatiyen i turobe naatu mutufor.

Babin baiwa’an kwanekwaneyan i ana baiwa’an

kwanekwanemaim iti tafaram bi’ufunun

kusair baimakiy itin, anayabin ana akir

wairafih easbunuwen himorob.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index