Search form

Revelation 19:6

6 Naatu ayu sabuw rou’ay gagamin hai uruw, siku ere gurugur ebiwa’a na’atube, naatu farafarar erab kereker ebiwa’an na’atube anowar hio,

“Regah tanabora’ara’ah, orokaiwa,

anayabin Regah ata God fairin, i ata aiwob.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index