Search form

Revelation 22:18

Tur Yomanin

18 Ayu John kwa sabuw etei dinabatur iti buk wanawanan kwanonowar i abimatnuwi. Orot yait iti tur tafan nayaya’abar na’at, sawow kakafih yumatah ta ta iti buk wanawanan hio, God boro ibo tafan naya’abar baimakiy nitin.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index