Search form

Revelation 4:11

11“O a gewasin i ra’at, aki ai Regah naatu ai God,

Marakaw, bora’ara’aten, baifa’en, fair etei o abit,

anayabin o sawar etei isinaf himatar

naatu o a kokomaim hai efan iya naatu yawas ibitih boun tema’am.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index