Search form

Revelation 4:6

6 Naatu urama’ama nanamaim ana itinin i riy yan kiyamabe in bobotabitabir, matan diridirin na’in agim wabin crystal ana diridirinabe. Yan foun urama’ama batabatamaim sisibin rororon sawar yawasih ma’anih etei kwafe’en urama’ama hi’ar bebera’uh foun bat. Iti sawar kwafe’en nahine naatu ufuhine etei i matahiwat karatan.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index