Search form

Revelation 4:9

9Sawar kwafe’en yawasih ma’anih borara’aten, baifa’en, merarayow orot nati urama’ama’amaim ema’am isan naatu orot wanatowan, wanatowan ema’am isan tibitin ana veya,

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index