Search form

Revelation 6:4

4Naatu horse tabo biyan woun anababatun tafanamaim orot baibiyow kaiy hitin auman titit aitin. Nati orot i tafaram wanawanan tufuw bosairin wouyinin isan ana baibasit hitin, saise sabuw hitiyaso’aso’ar taiyuwih hitayuwih hitatarih hitimumurub isan.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index