Search form

Revelation 6:5

5Buk baitounin hikwah inu’in Lamb bai kwibikwib ana veya, ayu sawar yawasih ma’anih baitounin fanan anowar eo, “Kuna!” Ayu anuwanuw horse biyan fufum tafanamaim orot uman siker rou’ab hitin bobotanen aitin.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index