Search form

Revelation 6:6

6Naatu ayu nidun ta anonowar ana nowarin i sawar yawasih wanawanahimaim ta fananabe anowar eo, “Rafiy sum kikimin ana baiyan i veya ta’imon baiyan ana fofonin, naatu rafiy sum gidigidih tounu hai baiyan i veya ta’imon baiyan ana fofonin. Baise raiy naatu wine men kwani’afiyen!”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index