Search form

Revelation 6:8

8 Ayu anuwanuw horse biyan wair tafanamaim orot wabin Morob ma’am aitin, naatu orot ta wabin Morobana’efan ufunika i’ufunun hairi hinanan aitin. Iti orot rou’ab i tafaram wanawanan auwaraunane turin ana fofonin sabuw kaiyomaim tar morob isan, baimar botaitin isan, sawow yumatah ta ta, sigarafor yubih morob isan ana fair hitih.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index