Search form

Revelation 7

Israel Sabuw 144,000 Nah Hikwahen

1+ Naatu ayu tounamatar etei kwafe’en tafaram umasusun kwafe’en imaim hibatabat aitih, bebeh hitatar yourabad hai ef etei hifut, saise yourabad men kamar yan nababin nanunuw o riy yan nababin nanunuw o kutor nababin ai hinare’emih. 2Naatu tounamatar ta veya yeninane yen nan aitin, God wanatowanin ana kwah bai auman. Fanan aumetawat tounamatar nah kwafe’en me naatu riy bai’afiyin isan ana fair hibai hima’am isah e’af, 3+ “Me, riy naatu ai men kwani’afiyih, kwanama nanan aki God ana akir wairafih nakwetah anikwahenabo.” 4+ Imaibo ayu sabuw bai’ab nah hibikwahen hio anowar, sabuw etei i 144,000 nah hikwahen, nati sabuw i Israel wanawanan big ta ta etei.

5Judah ana bigane 12,000 nah hikwahen,

Reuben ana bigane 12,000

Gad ana bigane 12,000

6Asher ana bigane 12,000

Naphtali ana bigane 12,000

Manasseh ana bigane 12,000

7Simeon ana bigane 12,000

Levi ana bigane 12,000

Isakar ana bigane 12,000

8Zebulun ana bigane 12,000

Joseph ana bigane 12,000

Benjamin ana bigane 12,000

Kou’ay Gagamin Hai Faifuw Kwes

9Iti ufunamaim anuwanuw nau’umaim kou’ay gagamin na’in men karam boro taniyab, tafaram tutufin etei wanawanan, tafaram ta ta, big ta ta, biyah ta ta, tur ta ta etei urama’ama nanamaim naatu Lamb nanamaim hai faifuw kwes hi’osen umah rabod rourih hibow hibatabat aitih. 10+ Naatu fanah aumetawat na’in hiwow hio,

“Turobe! Yawas etei i ata God ana urama’ama’amaim ema’am nowan,

naatu Lamb auman nowan!”

11Tounamatar tutufin etei urama’ama hi’ar bebera’uh, regaregah ai’in naatu sawar yawasih ma’anih kwafe’en hi’ar bebera’uhih hibatabat, yumatah aubabe urama’ama nanamaim hira’iy God hikwafir, 12+ hio, “Turobe! Bora’ara’aten, marakaw,

ukwarerekab, merarayow, rousagiyen

fair, bat totofar

etei i ata God nowan ema’am wanatowan, wanatowan! Turobe!”

13Imaibo regaregah ai’in ta ayu ibatiyu, “Iti sabuw hai faifuw kwes hi’osen tebatabat i sabuw iyab? Naatu menane hina tebatabat?”

14+ Ai ya’afut ao, “Regah ayu men aso’ob, baise o i iso’ob.”

Naatu iuwu eo, “Iti sabuw i bai’akir kakafin wanawananane hitit, hai faifuw hisouwen naatu Lamb ana rara’amaim kukusouwen hibikwes i hi’osen tebatabat. 15Isan imih

God ana urama’ama nanamaim hibat, fai mar i ana Tafaror Baremaim tebowabow, naatu God nati ana urama’ama’amaim ema’am boro ana taragubamaim natafafarih.

16+ Naatu boro men kafa’imo bayumih hinamorob maiye, naatu boro men sikah namamah maiye.

Veya boro men nararih biyah nababan

naatu boro men nararih biyah hinikakoumih.

17+ Anayabin Lamb urama’ama yan foun tafan ema’am boro hai bonawiyenayan namatar,

nabonawiyih hin harew buruburur yawasin eyey hinatom,

naatu hinarererey God boro maturih etei nasafamen.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index