Search form

Revelation 7:17

17 Anayabin Lamb urama’ama yan foun tafan ema’am boro hai bonawiyenayan namatar,

nabonawiyih hin harew buruburur yawasin eyey hinatom,

naatu hinarererey God boro maturih etei nasafamen.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index