Search form

Revelation 8:13

13 Imaibo ayu anuwanuw mamu ikou mar ana yan foun rererey fanan anowar, “Ago, ago, ago! Kwa sabuw iyab tafaramamaim kwama’am tounamatar tounu hai tour hinabababin ana veya biyababan boro kakafin maiyow kwanab!”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index