Search form

Revelation 8:3

3 Tounamatar ta umanamaim fi’ufiu ana kerowas gold bai auman na sibor ya’aya ana gemamaim batabat aitin. Naatu fi’ufiu gagamin na’in hitar hiwan God ana sabuw kakafiyih hai yoyoban auman bai gem gold nanamaim bat eot ra’ah.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index