Search form

Revelation 8:7

7 Naatu tounamatar wantoro’ot batabat ana tour bababin ana veya, toun kabay totomar wairaf rara auman sartabir yar re me yan tit, tafaram auwaraun tutufin etei earah, ai nati tafaram auwaraunane hibatabat etei hi’arat, naatu fotan nati tafaram auwaraunane hituw hi’inu’in etei hi’arat.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index