Search form

Romans 1:24

24Isan imih God nati sabuw ihamiyih hitit bowabow kakafih ta ta wanawanan hirun. Dogoroh ana kok na’atube tisisinaf, orot baibin hai faifuw hikwahir naatu baibin ibo orot hai ar hikwahir taiyuwih hi’in hisesebar biyah tebobokarikarit.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index