Search form

Romans 1:27

27 Ef nati ta’imon oro’orot auman baibin hai faifuw hikwahir i taiyuwih baisesebar isan tibifi’afi. Naatu oro’orot taiyuwih hi’in tibisesebar kwanekwan. Ana an nati isan i taiyuwih hai kakafinamaim baimakiy tebaib.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index