Search form

Romans int

Roube’aten Ana Tur

Paul ana fef Rome sabuw isah kirum, saise hita’itin naatu i ana nanawan isan hitayabuna. Anayabin yakitifuw Rome ekaleisia bainanawanih isan. Ana nanawan yayakitifuw i boro Kirisiyan wanawanahimaim bairi mar kafai hitama isah tabow, saise hitibais au Spain tan isan. Paul ana fef kikirum anayabin i kok takubuna ekaleisia ana yawas naatu ana baitumatum i hitaso’ob gewas isan. Paul ana fef kikirum wanawanan i ana tur ana binan tutufin etei ana’an gagamih auman kubuna hinowar.

Paul sabuw hai merar yiy ana yoyoban isan hai tur eo’owen ufunamaim ana fefemaim tur ukwarih eorereb. Tur gewasinamaim God mi’itube ana sabuw eyayamutufurih, naatu baitumatumamaim ebubusuruf naatu ebisawar (1.17)

Paul ana tur ukwarin wowab bunai maiye eo, “Orot babin etei, Jew naatu Ufun Sabuw etei i boro hinayamutufurih God bairi hinama. Anayabin etei i bowabow kakafin ana fair babanamaim hima’am.” Sabuw hai baitumatumamaim God yamutufurih hina bairi ta’imon himatar Jesu Keriso wabinamaim. Paul iban maiye yawas boubun ana itinin mi’itube eo hinowar, hai baita’ay boubun God bairi hibita’ay imaim hina Keriso bairi hituwbonen. Yait bitumatum i tufuw Godamaim bai naatu bowabow kakafih morob hairi hai fairane God Anunin Kakafiyin botait tit. Teten 5‑6 wanawananamaim Paul iban maiye God ana ofafar naatu God Anunin kakafiyin ana fair baitumatumayah hai yawasamaim ema’am isan idudur hinowar.

Imaibo tur abarayah Jew naatu Ufun Sabuw yabin en baise God ana yakitifuwenamaim buwih hirun. Tur yomanin asa’ubin isan eo, Jew hai routawiyen Jesu isan i God ana yakitifuwen turin i ana manaw ana kabeber Jesu Keriso’omaim sabuw etei buwih hina i ana yawas wanawanan hirun. Naatu i ebitumatum Jew boro men mar etei Jesu hinakwahirimih.

Tur baisawarin isan i ana tur naatu God bora’ara’ahin ana tur auman yari’iy kirum sawar.

Fef wanawanan tur iti na’atube hi’a’asgidigd

Roube’aten naatu tur ukwarin (1.1-17)

Orot ana kok yawas (1.18–3.20)

God orot yawas baitin isan ana ef (3.21–4.25)

Yawas boubun Keriso wanawananamaim (5.1–8.39)

Israel sabuw i God ana yakitifuwenamaim ema’am (9.1–11.36)

Kirisiyan ana bonawiyen (12.1–15.13)

Tur yomanin naatu merarayow (15.14–16.27)

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index