Search form

Titus 2:10

10men hai sawar ta’imon rou’ab hinitait, baise hai bowabowamaim itinin gewasin hinasinaf hinitutumih, saise sawar etei hai sinafumaim God ata baiyawasenayan ana bai’obaiyen boro itinin gewasin namatar.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index