Search form

Titus 2:7

7 A bowabowamaim sawar tutufin etei inabosunusunub itinin gewasin inamatar, bai’obaiyen wanawanan turobe not gewasin anababatun ini’obaiyih, taiyuw initurobe nati bowabow isan.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index