Search form

Titus 3:5

5 ata kakafihine iyawasit. Men bowabow gewasin tasisinaf isan iyawasitamih, baise i ana kabeberamaim yawas itit harewamaim ikifuwit tatufuw maiye. Naatu Anun Kakafiyinamaim ata yawas iwa’an boubun matar.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index