Search form

1 Korintus 11:7

7Mitenab miit on nai: atoniꞌ ka nperluu fa he nkuub in aꞌnakan, fin Uisneno nmoeꞌ atoniꞌ natuin In human ma In masan. Es naan ate, atoin ii ro he naruruꞌ ma nakriraꞌ Uisneno In pinan ma krahan. Ma bifee ji ro he naruruꞌ ma nakriraꞌ atoin ii in pinan ma krahan.