Search form

1 Korintus 12

Uisneno In Asmanan anfee kit kuasa he tmeup humaꞌ-humaꞌ

1Aok-bian manekat arki! Au ꞌroim he hi mihiin anmatoom nok kuasat ma manoef ein reꞌ Uisneno In Asmaan ee nfee sin neu kit he hit tpaek sin. 2Hi mihini mrair mak, oras hi ka mjair Uisneno Iin na fa feꞌ, hi miꞌbesan piut meu baer marunaꞌ reꞌ anmuu. Hi mitun-tuin ahaa sin. 3Es naan ate, au ꞌroim he hi mihiin am mak, ka neu fa tuaf reꞌ anmafuut nok Uisneno In Asmaan Akninuꞌ reꞌ nak, “Kasat neu Yesus naan!” Ma ka neu fa tuaf reꞌ ka nmafuut fa nok Uisneno In Asmaan Akninuꞌ nak, “Naiꞌ Yesus naan, au Usiꞌ!”

4Uisneno In Asmanan anfee neu tuaf meseꞌ-meseꞌ nok in mahinif ma manoef kuun, he es-es ate nanaob kuuk sin mepu. Mes areꞌ mahinif ma manoef sin neman naꞌkon Asmanaf meseꞌ. 5Tuaf meseꞌ-meseꞌ napenin mahinif ma manoef humaꞌ-humaꞌ he ntuthae tuaf bian, mes sin arsin suma nneen ma natniin naꞌkon Usif meesꞌ aah. 6Tuaf meseꞌ-meseꞌ napenin mepu humaꞌ-humaꞌ he nanaob Uisneno In mepu, mes suma Uisneno meseꞌ reꞌ naan, es reꞌ anturun ma nbaab sin he nanaob sin mepun naan. 7Uisneno naruruꞌ ma nakriraꞌ In Asmanan anbi tuaf meseꞌ-meseꞌ nok ranan humaꞌ-humaꞌ, mes In sairt ii he sin ok-okeꞌ napenin upan ma paꞌe buꞌ-buaꞌ. 8In nfee In Asmaan ee In kuasa neu Iin na. Bian antoupun mahinif ma manoef he sin bisa nateenb ein namnuut, rarit anfee fainekat reꞌ natai nok rasi. Bian antoupun mahinif ma manoef he natoon namnoon goah saaꞌ reꞌ sin nahiin sin. 9Bian antein antoupun kuasa he npirsai naheran neun Uisneno, natuin sin nmafutun naher-heran nok In Asmanan. Bian antein antoupun kuasa he narekoꞌ amenat. 10Bian atein antoupun kuasa he nmoꞌen rais sanmakat humaꞌ-humaꞌ reꞌ naruruꞌ ma nakriraꞌ Uisneno In pinan ma krahan. Bian antein antoupun mahinif ma manoef he natoon Uisneno In haan beno neu Iin na. Bian antein antoupun mahinif ma manoef he nahinin smanaf mee es reꞌ naꞌuu ma naꞌbaaꞌ anbi Uisneno, ma mee es reꞌ kahaf. Bian antein antoupun mahinif ma manoef he bisa naꞌuab ein anpaken uab humaꞌ-humaꞌ. Bian antein antoupun mahinif ma manoef he natoon uab ein naan sin aꞌmoufk ein. 11Mes suma Asmanaf meseꞌ reꞌ nmoeꞌ he sin arsin bisa nmepun on reꞌ naan. In nfee neu tuaf meseꞌ-meseꞌ he sin bisa nmepun natuin Asmanaf naan In romin.+

Aof meseꞌ, nok in namaꞌ humaꞌ-humaꞌ

12Au he utaib mahinif ma manoef sin reꞌ naan nok aof. Aof meseꞌ naan nok in namaꞌ humaꞌ-humaꞌ. Mes namaꞌ humaꞌ-humaꞌ naan, anmafuut anjair aof meseꞌ.

Naan on reꞌ Kristus Iin na.+ 13Hit arkit tmafuut tok Asmanaf meseꞌ. Es naan ate, oras hit tasrain, hit tjair on reꞌ pah meseꞌ. Maski hit atoin Yahudis aiꞌ ka atoin Yahudis fa, ate aiꞌ ka ate fa, Uisneno nfee neu kit arkit Asmanaf meesꞌ aah. Naan on reꞌ hit tbukae oe reꞌ neiki ꞌhonis naꞌko oe mataꞌ meseꞌ.

14Batuur, aof ii ka naꞌko fa namaꞌ meseꞌ. Fin in reꞌ naan, anjair naꞌko namaꞌ amfaun. 15Kar-karu ho haem aan nak, “Au reꞌ ia, ka ꞌnimaf fa. Onaim au ka ꞌjair fa namaꞌ es uꞌko ho aom.” Maski in naꞌuab on naan, mes in feꞌ njair namaꞌ naꞌko ho aom. Batuur, aiꞌ? 16Ma karu ho ruikm aan nak, “Au reꞌ ia, ka mataf fa. Onaim au ka ꞌjair fa namaꞌ uꞌko ho aom.” Maski in naꞌuab on naan, mes in feꞌ njair namaꞌ naꞌko ho aom. 17Mitenab miit! Karu ho aom aan suma njair mataf meesꞌ aah, ho bisa mneen on mee? Ma karu ho aom aan suma njair rukif meesꞌ aah, ho bisa mufoi on mee?

18Mes hi mihiin mak, Uisneno nmoeꞌ kit atjair on reꞌ aof meseꞌ, ma In nꞌator in namaꞌ humaꞌ-humaꞌ, natuin In human ma In masan. 19Karu hit aok ii suma njair namaꞌ humaꞌ meesꞌ aah, in kaan ee ka ‘aof’ fa ntein, oo? 20Mes in batuurn ii, hit aok ii nmuiꞌ namaꞌ humaꞌ-humaꞌ. Naan es reꞌ anmoeꞌ je njair aof aꞌteme-ꞌteme.

21Atoniꞌ in matan ka bisa nasmeruꞌ ma nkanaꞌpaar fa neu atoniꞌ naan in aꞌniman nak, “Au ka ꞌperluu ko fa!” Ma atoniꞌ in aꞌnakan ka bisa natoon fa neu in haen am nak, “Au ka ꞌperluu ko fa!” 22In batuurn ii, es reꞌ aof ii anmuiꞌ namaꞌ reꞌ hit taan ee anꞌoer ma ka pentiing fa, mes hit tperluu sin feꞌ. 23Anmuiꞌ namaꞌ bian reꞌ hit taan sin suma mapakeꞌ kreoꞌ goah, mes hit tpijaar ma tpairoir sin feꞌ nok reko. Ma nmuiꞌ namaꞌ bian reꞌ hit tamaeb ok, ma ka troim fa he takriraꞌ sin, rarit hit tkuub ma tꞌaum sin nok reko. 24Mes karu namaꞌ reꞌ ka namaebaꞌ kit fa, hit ka tansaaꞌ sin fa.

Mes Uisneno nabuab naamꞌ ein naan anjair aof meseꞌ. Rarit In nꞌator he naamꞌ ein reꞌ hit taan sin ka pentiing fa, hit tpijaar ma tpairoir sin nok reko, 25fin In ka nroim fa karu hit aok ii nbaits on. In nroim he hit arkit atmakius es nok es. 26Fin karu naamꞌ es napein susat, sin arsin annaeb ein amsaꞌ. Ma karu naamꞌ es napein hormaat, sin arsin anmarinan amsaꞌ.

27On naan amsaꞌ hi arki. Fin hi on reꞌ Kristus In aon aꞌteme-ꞌteme. Ansuun tuaf apirsait es-es ate, anjair on reꞌ naamꞌ es naꞌko Kristus In aon. 28Fin anbi apirsait ein sin atnaank ein, Uisneno nfee kuasa he nmepun humaꞌ-humaꞌ.

Nahunu te, In nreek haef tuaf bian he nnao natoon In haan beno.

No nuan ii, In npaek tuaf bian anjair In mafefa kninuꞌ.

No teun ii, In nmoeꞌ tuaf bian nanoniꞌ nahiin tuaf anmatoom nok Ne.

Rarit In nfee kuasa neu tuaf bian he bisa nmoeꞌ rais sanmakat humaꞌ-humaꞌ, he naruruꞌ ma nakriraꞌ In pinan ma krahan.

Bian napenin kuasa he narekoꞌ amenat.

Bian napenin mahinif ma manoef he nturun ma nbaab tuaf.

Bian napenin mahinif ma manoef he bisa naꞌhabaꞌ ma nꞌurus tuaf ein he sin nmepun nabu-buan nok reko.

Ma In nfee kuasa neu tuaf bian antein, he sin bisa naꞌuab ein anpaken uab humaꞌ-humaꞌ.+

29Hi mitenab on mee? Uisneno nreek kit arkit he tnao tatoon In haan beno, oo? Kaah fa, tua. In nmoeꞌ kit arkit atjair In mafefa kniun, aa oo? Kaah fa, tua. In nmoeꞌ kit arkit atjair anoniꞌ ahinit, aa oo? Kaah fa, tua. In nfee kuasa neu kit arkit he tmoeꞌ rais sanmakat, aa oo? Kaah fa, tua. 30In nfee kuasa neu kit arkit he bisa tarekoꞌ ameent ein, aa oo? Kaah fa, tua. In nmoeꞌ kit arkit he bisa taꞌuab atpaek uab humaꞌ-humaꞌ, oo? Kaah fa, tua. In nmoeꞌ kit arkit bisa tahiin uab ein naan sin aꞌmoufk ein, aa oo? Kaah fa, tua.

31Hi ro he mibarab he mtoup ma mpaek mahinif ma manoef reꞌ mapakeꞌ nneis neu too mfaun ein.

Maski on naan amsaꞌ, mes au feꞌ he ururuꞌ ma ukriraꞌ ꞌeu ki ranan reꞌ reko nneis.