Search form

1 Korintus 15:20

Saaꞌ na es reꞌ anjair, natuin Kristus anmoni nfain?

20Te kaah, ka on fa naan, tua. Amneon ii, es reꞌ: Kristus reꞌ Uisneno nreek Ee neem naan, anmoni nfain naꞌko In aꞌmaten! In ka nmees fa, fin apirsait ein reꞌ nmate nrarin, of anmoni nfanin amsaꞌ. Kristus reꞌ naan on reꞌ fua unu, reꞌ naruruꞌ ma nakriraꞌ am nak, sin reꞌ amaets ein naan, of anmoni nfanin natuin Ee.