Search form

1 Korintus 15:27

27Anbi Suur Akninuꞌ Uisneno matuꞌi mnak, “Uisneno nmoeꞌ areꞌ kanan saaꞌ reꞌ In niis naan sin, he naꞌruir ein neu Tuaf reꞌ In nbaꞌan he nreek Ee neem.” Oras antui mnak, “areꞌ kanan saaꞌ reꞌ In niis naan sin, he naꞌruir ein neu Tuaf”, nakninuꞌ nrair nak, Uisneno ka ntaam fa neu naan. Fin Uisneno kuun es reꞌ nait Je njair Usif neu areꞌ saaꞌ ii ok-okeꞌ.