Search form

1 Korintus 15:41

41Anbi neon goe tnanan, maans ee in pinan ma krahan aꞌtetaꞌ; funan in pinan ma krahan aꞌtetaꞌ; ma kfuun ein, sin pinan ma krahan aꞌtetaꞌ amsaꞌ. Es-es ate nok In masan. Es-es ate nok in pinan ma krahan. Onaim areꞌ saaꞌ ii anmuiꞌ kuun in pinan ma krahan, tua.