Search form

1 Korintus 15:53-54

53-54Fin hit aok ii reꞌ bisa npuun oras ia, of naꞌbaniꞌ neu masaf reꞌ ka bisa npuun antein fa! Ma hit arkit reꞌ oras ia bisa tmaet, of naꞌbaniꞌ kit atjair masaf reꞌ ka bisa tmate ntein fa! Naan anjair natuin saaꞌ reꞌ matuꞌi nain anbi Suur Akninuꞌ mnak,

“Uisneno nareꞌu nrair rasi ꞌmaten in kuasa,

ma niis naan ee!

Etun hit ka tmate ttein fa.”

55“Hoe, ꞌmaten!

Ho kuasam et mee?

Hoe, ꞌmaten!

Ho menas et mee?”