Search form

1 Naiꞌ Yohanis 5:6

Atpirsai Naiꞌ Yesus, in areokn ii saaꞌ?

6Asar hi mihini haa, Naiꞌ Yesus naan, ka suma mansian biasa fa. Fin In reꞌ naan Kristus amsaꞌ, reꞌ Uisneno nreek anrair Je neem anbi pah-pinan ia. Oras In he nanaob In mepu, naiꞌ Yohanis nasrain Je nok oe. Rarit In nmate msaꞌ, ma In naaꞌ ee natꞌoop ma nasai. Onaim reꞌ pentiing ii, ka suma fa es reꞌ oe reꞌ naiꞌ Yohanis anpaek je he nasrain Je, mes In naaꞌ ee reꞌ natꞌoop ma nasai naan, pentiing amsaꞌ. Fin Uisneno In Asmaan aa kuun es reꞌ natoon on reꞌ naan, ma In ka bisa nputa-kriu fa.