Search form

2 Korintus 11:23

23Sin reꞌ naan, Kristus In ameupt ein, aa oo? Tua! Fin Au msaꞌ on naan. (Kais amnikan, fin au uꞌuab uab fareꞌ es reꞌ ia!) Batuur au ꞌak, au on reꞌ sin. Te kaah, au reꞌ ia aꞌneis uꞌko sin. Fin au ꞌmeup maꞌtaniꞌ aꞌneis uꞌko sin. Fani-fani tuaf nataam kau ꞌeu bui aꞌneis uꞌko sin. Fani-fani sin nbeos kau aꞌneis uꞌko sin. Fani-fani au he noi ꞌmate msaꞌ aꞌneis uꞌko sin.