Search form

2 Naiꞌ Petrus 2:1

Tuaf reꞌ anfee noniꞌ puta-kriut

1Unuꞌ te, anmuiꞌ atoin Israelas bian nak, sin njarin mafefa kninuꞌ Uisneno. Te kaah, sin nputa-kriun. Hi of miit ma miteef tuaf on reꞌ sin ambi hi sonam ma hi tnanam. Fin tuaf bian nak, sin nfeen noniꞌ anmatoom nok Uisneno, mes naan puta-kriu goah. Sin nanoniꞌ naꞌkor-koroꞌ sin tenab reuꞌf ein. Etun sin bisa nataam sin noinꞌ ein reꞌ ka namneo ma namnonon fa. Karu hi mneen ma mitniin sin noinꞌ ein, hi of mimreuꞌ. Sin nasuan ma ntorak am nak, Usif Yesus naan, ka sin usin fa. Te kaah, In es reꞌ ansoi nafetin naan sin anpaek baen maꞌoos reꞌuf. Natuin sin iꞌmoeꞌk ein on naan, of sin kuuk namreꞌun rabah.