Search form

2 Naiꞌ Petrus 3:16

16Ansuun oras, oras naiꞌ Paulus antui surat, in ntui rasin ia msaꞌ. Naꞌko in suurt ein, anmuiꞌ rasi reꞌ hit ro he taim ranan feꞌ naꞌ theek taan in sarit. Anmuiꞌ tuaf amsaꞌ reꞌ naꞌeꞌob naiꞌ Paulus in sarit. Sin naꞌeꞌob rasi bian amsaꞌ anbi Uisneno In Suur Akninuꞌ. Sin reꞌ naan, esan reꞌ apehet, ma tuaf reꞌ sin rais pirsait ee ka naꞌkiiꞌ fa. Tuaf humaf on reꞌ naan, of namreꞌun nkoon.