Search form

2 Naiꞌ Timotius 4:19

Naiꞌ Paulus natuꞌub in surat

19Kais amnikan he mfee tabe ma haan buseet meu bi Priskila, ma in mone, naiꞌ Akila. On naan amsaꞌ meu naiꞌ Onisiforus ma in nonot-asar sin ok-okeꞌ.