Search form

Haef ein sin Retaꞌ 2:9

9Hit arkit teem taꞌko propinsi Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia,