Search form

Haef ein sin Retaꞌ 8:10-11

10-11Onaim munif aiꞌ mnasif, bifee aiꞌ atoniꞌ anbi kota naan anteek in kaan ee piut am nak, “Airoo! Atoniꞌ ia, maꞌtain besi! Saaꞌ-saaꞌ reꞌ in nmoeꞌ sin, neman naꞌko Uisneno In kuasat!” Natuin areꞌ in reꞌun reꞌ naan, es naan ate, sin npaek je naꞌko unuꞌ.

12Mes oras ia, sin nnenan naiꞌ Felipus nanoniꞌ sin anmatoom nok Uisneno In aprenat. In natoon neu sin ranan he bisa sin ntaam njarin Uisneno Iin na, npaek Usif Yesus In kanan. Oras sin nneen anrarin, too mfaun ein anpirsain, ma sin ntaman njarin Uiseneno In nonot-asar. Bifee-atoniꞌ ntaman on naan. Rarit nasrain sin.