Search form

Kolose 1:16

16Fin Uisneno anpaek Je,

he nmoeꞌ naan neon goe ma pah-pinan ia in afan ma in nesan sin ok-okeꞌ.

In nmoeꞌ areꞌ kanan saaꞌ-saaꞌ reꞌ mansian ii bisa niit sin,

ma saaꞌ-saaꞌ reꞌ mansian ii ka bisa niit sin fa.

Tait iꞌtopeꞌ on reꞌ: anaaꞌ aprenat sin, anaaꞌ kuasa sin,

uisf ein, ma aꞌnaakt ein.

Areꞌ saaꞌ-saaꞌ reꞌ Uisneno he nmoeꞌ sin naan,

In nmoeꞌ sin neu Yesus Kristus,

ma Yesus amsaꞌ es reꞌ anmeup sin ok-okeꞌ.