Search form

Kolose 3:11

11Anbi ꞌmoin feꞌu ia, hit ka tteek fa es natuin in aon pasun tak, sin reꞌ naan atoin Yahudis, aiꞌ ka atoin Yahudis fa; aiꞌ atoniꞌ reꞌ naꞌheriꞌ, aiꞌ atoniꞌ reꞌ ka naꞌheriꞌ fa; aiꞌ kase; aiꞌ atoniꞌ reꞌ ka nahiin fa atoran harat; aiꞌ ate; aiꞌ atoin farei. Naan ka maꞌosaꞌ fa. Mes reꞌ maꞌosaꞌ es reꞌ karu sin nmafuut nok Kristus, ma karu In nmoni nbi sin nekak nanan.