Search form

Galatia 4

1Au ꞌfee ꞌtein ꞌtopeꞌ es. Anmuiꞌ naan riꞌaan es anmuiꞌ hak he ntoup pusaak naꞌko in amaf karu in aamf ee anmaet. Mes karu in toon anmoin naan ii ka nanokab fa feꞌ, in ka bisa ntoup fa pusaak naan faꞌ feꞌ, maski areꞌ saaꞌ-saaꞌ ii of anjair iin na. Fin karu toon in anmoin naan ii ka nanokab fa feꞌ, in on reꞌ ate reꞌ ka nmuiꞌ fa hak he ntoup in uisn ee in aꞌmuꞌin. 2Nok ranan naan, ro he nmuiꞌ tuaf reꞌ anꞌurus riꞌanaꞌ naan ma in pusaak ein. Riꞌanaꞌ naan ro he natuin tuaf aꞌurus naan in romin, tar antea oras in aamf ee nafeek rasi naan, naꞌ in bole ntoup nain in pusaak ein naan.

3Hit on reꞌ naan amsaꞌ. Oras Yesus Kristus ka nkoen On neem fa feꞌ, hit on reꞌ riꞌanaꞌ naan feꞌ. Hit atmafutuꞌ mates tok pah-pinan ia in romin feꞌ, on reꞌ ate tuaf es. 4-5Mes nateef in oras on naan ate, Uisneno nsonuꞌ In Anah reꞌ anjair mansian, he mansian bisa njair Uisneno In aan kahuꞌ sin amsaꞌ. In Anah naan, anmoin natuin atoran rais pirsait atoin Yahudis, he In bisa nafetin areꞌ kanan mansian reꞌ nahunu te mafutuꞌ nok atoran naan.

6Natuin hi mjari mrair Uisneno In aanh ein, es naan ate, In nsonuꞌ In Anah In Asmaan ee, he ntaam neu hi nekam nanan. Nok ranan naan, hi bisa mmuiꞌ hak he mteek Uisneno naan mak, “Aam Honiꞌ”. 7Onaim oras ia, hi ka ate fa goen reꞌ ka mmuiꞌ fa hak he mtoup pusaak ein. Mes hi mjari mrair Uisneno In anah reꞌ anmuꞌin hak he ntoup pusaak ein ok-okeꞌ reꞌ In nbaꞌan anrair sin naan.+

Naiꞌ Paulus seor natenab abitan Galatia sin

8Unuꞌ feꞌ, oras hi ka mihiin Uisneno fa feꞌ, hi mmoeꞌ hi tuam ein on reꞌ ate, he mfua meu areꞌ kanan fuat ein reꞌ ka batuur fa. 9Mes oras ia, hi mihini mrair Uisneno. Reko nneis karu au ꞌak, Uisneno es reꞌ nahiin ki. Onaim on mee mꞌes hi he mtebi mfain he mfua mtein baerꞌ ein reꞌ ka nfee fa upan saaꞌ-saaꞌ, ma ka nmuiꞌ fa kuasa saaꞌ-saaꞌ? Hi he mmafuut mok baerꞌ ein naan, he sin naꞌaet ki ntein? 10Au ꞌneen aꞌrair ꞌak, hi minaob atoran mituin neno, funan, oras-oras, ma toon, he msobaꞌ mharineb Uisneno In nekan. 11Rasi naan anjair tenab neu kau. Kais-kaisaꞌ au ꞌhae ruum aah he unoniꞌ ki aꞌroo-ꞌroo reꞌ ia.

12Aok-bian manekat arki! Au ꞌtoit he hi mifetin hi tuam ein naꞌkon rasin reꞌ naan, on reꞌ au. Au ufetin au ꞌmonik ia naꞌko areꞌ kanan atoran rais pirsait, nahuum on reꞌ hi reꞌ ka atoin Yahudis fa. Unuꞌ feꞌ, oras hit tabu-bua, au ka upein ꞌiit fa susat uꞌko ki. 13Hi arki mihini mmak, neon goes ii, oras au ꞌuum he utoon ki Rais Reko ꞌeu ki, au aok ii ka naꞌbeꞌif. 14Maski on naan amsaꞌ, hi ka mtorak kau fa, natuin hi mtoup kau on reꞌ au reꞌ ia Uisneno In ameput naꞌko sonaf neno tunan. Anneis-neis hi mtoup kau on reꞌ au reꞌ ia es reꞌ Yesus Kristus neikn On. 15Oras naan, hit arkit atmariin atmaet. Mes nansaaꞌ am es oras ia ka on fa naan antein? Te kaah, oras naan hi mneek miis kau, tar antea hi he mroꞌi mporin hi matam fuam ein naan, he mfee kau. 16Mes oras ia, hi mak aiꞌ au reꞌ ia hi musu, natuin au uꞌuab rasi reꞌ batuur ꞌeu ki, oo?

17Aputa-kriut ein ka nromin fa he au ꞌmapartein ꞌok ki, onaim sin nfuriꞌ ki piut-piut, he mituin atoran rais pirsait atoin Yahudis sin ok-okeꞌ. Sin nroim he hi mtaisiub he mitun-tuin ahaa sin roimk ein. 18Mes karu hi mmakoe he mmoeꞌ ꞌmoeꞌ reko, naan reko msaꞌ. Maski au ꞌok ki, aiꞌ kaah fa, mes ammoeꞌ meu ꞌmoeꞌ reko.

19Anah amanekat arki! Oras ia au ꞌmeup mataniꞌ ꞌtein ꞌeu ki, tar au on reꞌ bifee maꞌapuꞌ reꞌ he noi nahoin een. Au ka usnasab fa mepu, tar antea hi neekm ein on reꞌ Kristus In nekan. 20Mes oras ia, au ka uhiin fa he ꞌmoeꞌ on mee ꞌtein. Au umnau ki he ꞌeit uꞌuab langsung ꞌok ki, he au kais uꞌuab ꞌeik haan maꞌtaniꞌ on reꞌ ia.

Naiꞌ Paulus anpaek retaꞌ anmatoom nok ain Hagar in anah, ma ain Saraꞌ in anah

21Karu hi mroim he mmoin mituin atoin Yahudis sin atoran rais pirsait ate, reko nneis hi mihiin batuur-batuur atoran naan in sairt ii feꞌ. 22Tait iꞌtopeꞌ taꞌko Suur Akninuꞌ Uisneno reꞌ naretaꞌ anmatoom nok sin kaꞌo Abraham in aan mone tuaf nua. In nahonis riꞌaan es naꞌko in ate, ma es antein naꞌko in fee reꞌ in nsao.+ 23Ate naan nahoniꞌ naan riꞌanaꞌ naan, natuin mansian ii in romin. Mes in fee je, nahoniꞌ natuin Uisneno nahakeꞌ nrair rais manbaꞌan naan neu naiꞌ Abraham.

24Bifee nuaꞌ ein naan, anjarin aꞌtopeꞌ he nakriraꞌ ma naruruꞌ rais manbaꞌan nua reꞌ Uisneno nahaek ee neu mansian. Rais manbaꞌan es, In nahaek ee nok kaꞌo Musa anbi ꞌtoꞌef Sinai, oras In nasanut atoran rais pirsait neu atoin Yahudis sin. Tuaf-tuaf reꞌ anmafuut nok atoran rais pirsait naan, sin reꞌ naan amsaꞌ, ate on reꞌ bi Hagar. 25Aꞌtoꞌef Sinai naan et pah Arap, on reꞌ bi Hagar. Abitan Yerusalem sin ok-okeꞌ oras ia, reꞌ anmafuut nok atoran rais pirsait Yahudi feꞌ, sin reꞌ naan amsaꞌ, ate on reꞌ bi Hagar.

26Mes rais manbaꞌan es antein, nakriraꞌ ma naruruꞌ kota Yerusalem es antein et sonaf neno tunan. Uisneno In aanh ein reꞌ natuan etan bare naan, sin ka ate fa. Sin reꞌ naan tuaf-tuaf reꞌ napenin nrarin fetin naꞌko atoran rais pirsait ein. Onaim sin on reꞌ hai ain Saraꞌ, naiꞌ Abraham in fenai. 27Matuꞌi et Suur Akninuꞌ Uisneno nak:

“Hoe, bifee akiut!

Amharineb ho nekam nai!

Hoe, bifee reꞌ ka nnaben niit fa meen mahoniꞌ!

Amsii ma mmariin nai!

Bifee neek akratiꞌ natuin in moen je ka nfairoir je fa ntein,+

in of napein anah mfaun anneis-neis naꞌko bifee mamoneꞌ.”+

28Onaim aok-bian arki! Unuꞌ te, Uisneno nahakeꞌ rais manbaꞌan he nfeen naiꞌ Abraham riꞌanaꞌ. Mes aꞌroo te, naꞌ Uisneno nanokab In rais manbaꞌan naan, ma ain Saraꞌ nahonis naiꞌ Isak neu naiꞌ Abraham. Hit on reꞌ naiꞌ Isak amsaꞌ, natuin Uisneno nahakeꞌ rais manbaꞌan he nfeen naiꞌ Abraham sufaf bian. 29Oras riꞌaan reꞌ naꞌko bifee ate reꞌ nahoins ee natuin mansian ii in romin, naꞌnae neem ate, in nhaꞌmuiꞌ naiꞌ Isak reꞌ nahoins ee natuin Uisneno In Asmaan ee In romin. Naan humaꞌ meseꞌ amsaꞌ on reꞌ saaꞌ reꞌ anjair oras ia.+ 30Suur Akninuꞌ Uisneno matuꞌi nak, “Amriuꞌ ate naan nok nain in anah. Fin ate naan in anah ka nmuiꞌ fa hak he ntoup pusaak. Suma ho fee jan in anah es reꞌ anmuiꞌ hak.”+

31Onaim on nai, aok-bian arki! Hit reꞌ ia ka on fa anah naꞌko ate, natuin hit ka tmafutu ttein fa tok atoin Yahudis sin atoran rais pirsait. Fin hit reꞌ ia, nahuum on reꞌ naiꞌ Abraham in anah naꞌko in fee saah, natuin hit tpirsai Yesus Kristus.