Search form

Retaꞌ Ahun-hunut 5

Naiꞌ Adam in sufan-kaꞌun ntean naiꞌ Noh

1-2Oras Uisneno nmoeꞌ mansian, In nmoeꞌ sin natuin In huumn am In masan In moeꞌn am In taon. In nmoeꞌ sin atoniꞌ ma bifee. Rarit In nteek sin nak “mansian”, ma In nfeen sin tetus nathoe msaꞌ.

Mansian reꞌ ahun-hunut, kaan ee naiꞌ Adam. Naiꞌ Adam in sufan-kauꞌn ein esan reꞌ ia:

3Oras naiꞌ Adam in nmoin naan toon nautn es boꞌ teun (130), in napein riꞌaan moen jes. Riꞌanaꞌ ia in noes naah in amaf. Onaim in nakanab riꞌanaꞌ naan, naiꞌ Set. 4Rarit naiꞌ Adam nmoin feꞌ toon natun faun (800). In napeni nteniꞌ riꞌaan mone ma riꞌaan feto. 5In nmaet oras in nmoin naan toon natun seo mboꞌ teun (930).

6Oras naiꞌ Set nmoin naan toon nautn es toon niim (105), in napein riꞌaan moen jes, es reꞌ naiꞌ Enos. 7Rarit naiꞌ Set nmoin feꞌ toon natun fanu mtoon hiut (807), ma in napeni nteniꞌ riꞌaan mone ma riꞌaan feto. 8In nmaet oras in nmoin naan toon natun seo mboꞌ es am nua (912).

9Oras naiꞌ Enos nmoin naan toon boꞌ seo (90), in napein riꞌaan moen jes, es reꞌ naiꞌ Kenan. 10Rarit naiꞌ Enos nmoin feꞌ toon natun fanu mboꞌes am niim (815), ma in napeni nteniꞌ riꞌaan mone ma riꞌaan feto. 11In nmaet oras in nmoin naan toon natun seo mtoon niim (905).

12Oras naiꞌ Kenan nmoin naan toon boꞌ hiut (70), in napein riꞌaan moen jes, es reꞌ naiꞌ Mahararel. 13Rarit naiꞌ Kenan nmoin feꞌ toon natun fanu mboꞌ haa (840), ma in napeni nteniꞌ riꞌaan mone ma riꞌaan feto. 14In nmaet oras in nmoin naan toon natun seo mtoon boꞌes (910).

15Oras naiꞌ Mahararel nmoin naan toon boꞌ nee mniim (65), in napein riꞌaan moen jes, es reꞌ naiꞌ Yaret. 16Rarit naiꞌ Mahararel nmoin feꞌ toon natun fanu mboꞌ teun (830), ma in napeni nteniꞌ riꞌaan mone ma riꞌaan feto. 17In nmaet oras in nmoin naan toon natun fanu mtoon boꞌ seo mniim (895).

18Oras naiꞌ Yaret nmoin naan toon nautn es boꞌ nee mnua (162), in napein riꞌaan moen jes, es reꞌ naiꞌ Henok. 19Rarit naiꞌ Yaret feꞌ anmoni ntein toon natun faun (800), ma in napeni nteniꞌ riꞌaan mone ma riꞌaan feto. 20In nmaet oras in nmoin naan toon natun seo mboꞌ nee mnua (962).

21Oras naiꞌ Henok nmoin naan toon boꞌ nee mniim (65), in napein riꞌaan moen jes, es reꞌ naiꞌ Metusalak. 22Rarit naiꞌ Henok in nmoni nmafuut neek nok Uisneno tar antea toon natun tenu ntein. Ma in napeni nteniꞌ riꞌaan mone ma riꞌaan feto. 23-24In nmoin ma anneek mees nok Uisneno. Oras in nmoin naan toon natun tenu mboꞌ nee mniim (365), in ka mamnitaꞌ fa, natuin Uisneno nait nasaeb ee.

25Oras naiꞌ Metusalak in nmoin naan toon nautn es boꞌ fanu mhiut (187), in napein riꞌaan moen jes, es reꞌ naiꞌ Lamek. 26Rarit naiꞌ Metusalak feꞌ anmoni ntein toon natun hitu mboꞌ fanu mnua (782), ma in napeni nteniꞌ riꞌaan mone ma riꞌaan feto. 27In nmaet oras in nmoin naan toon natun seo mboꞌ nee mseo (969).

28Oras naiꞌ Lamek nmoin naan toon nautn es boꞌ fanu mnua (182), in napein riꞌaan moen jes. 29Naiꞌ Lamek nakanab riꞌanaꞌ naan naiꞌ Noh (reꞌ in haan ee, on reꞌ kata es, reꞌ in aꞌmoufn ii, ‘nfee harinet ma haan maut’), natuin in nak, “Riꞌanaꞌ ia of anfee harinet ma haan maut neu hit neek suust ii nbi afu reꞌ napein kasat naꞌko Uisneno.” 30Rarit naiꞌ Lamek nmoin feꞌ toon natun niim amboꞌ seo mniim (595), ma in napeni nteniꞌ riꞌaan mone ma riꞌaan feto. 31In nmaet oras in nmoin naan toon natun hitu mboꞌ hitu mhiut (777).

32Oras naiꞌ Noh nmoin naan toon natun niim (500), in napein riꞌaan mone teun, es reꞌ naiꞌ Sem, naiꞌ Yafet, ma naiꞌ Ham.+