Search form

Atoin Ibranis 1:9

9Ho nekam naan anmariin oras Ho mkius tuaf-tuaf anmoni mneꞌo ma namnoon.

Mes Ho nekam naan ansuus oras Ho mkius tuaf-tuaf reꞌ aꞌmoink ein anbeon ma npenun.

Etun Ho neekm aan anmariin,

he Au ꞌoop minaꞌ ꞌeu Ho ꞌnakam,

he usaeb ꞌpiruꞌ-baru he Ho mjair Usif reꞌ Ho maꞌtanim amneis muꞌko biak ein.”