Search form

Atoin Ibranis 10:8

8Onaim reꞌ Kristus naꞌuab ee ahuunt aan, es reꞌ:

“Uisneno ka nmarinan fa muꞌi-ꞌturuꞌ ma fuaꞌ-turuꞌ bian antein reꞌ sin neik sin.

Sin nroor niis nain muꞌit amfa-faun,

he njarin fuaꞌ-turuꞌ.

Rarit sin nout muꞌit amfa-faun,

he ntotin saok sanat.

Maski on naan amsaꞌ, mes Uisneno In nekan ka nmariin fa.”

Onaim maski sin nmoeꞌ natuin batuur-batuur on reꞌ kaꞌo Musa in atoorn ein, mes Uisneno In nekan ka nmariin fa.